Rose Mary

"the right style in the right place"

Rose Mary

Huis, Imago & Etiquette Consultant

Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de website van Rose Mary en de daaraan gerelateerde sites (gezamenlijk te noemen: de 'Site van Rose Mary') zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden'). Leest u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site van Rose Mary gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van de Site van Rose Mary, gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Site van Rose Mary niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de door Rose Mary aangeboden producten of diensten.

Rose Mary verleent geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens en/of programma's ('de Informatie') die op deze Site van Rose Mary beschikbaar worden gesteld. De Informatie wordt geleverd 'in de staat waarin deze zich bevindt' en 'zoals deze beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, of met betrekking tot het niet aantasten van intellectuele eigendomsrechten van derden.

In geen geval zijn Rose Mary of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook dan wel overige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het stellen van vertrouwen in de op deze website of op andere daaraan gekoppelde websites gevonden informatie, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, bedrijfsschade en verlies van programma's of andere gegevens, zelfs indien Rose Mary uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van voornoemde schade.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat u op de Site van Rose Mary plaatst. Rose Mary is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of gegevens die door gebruikers op de Site worden geplaatst of voor de inhoud van door derden op internet geplaatste informatie, zelfs indien de toegang daartoe via de Site van Rose Mary wordt verkregen. Rose Mary behoudt zich echter het recht voor om geheel naar eigen goeddunken materiaal dat naar het oordeel van Rose Mary illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast is, te bekijken, te bewerken dan wel te verwijderen.

U kunt door middel van hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de Site van Rose Mary. Rose Mary doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande websites waartoe via een Site van Rose Mary toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de Site van Rose Mary, dient u zich te realiseren dat Rose Mary geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

Rose Mary alsmede het logo en de producten van Rose Mary waarnaar op een Site van Rose Mary wordt verwezen, zijn hetzij (gedeponeerde) handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten hetzij andere rechten van intellectueel eigendom van Rose Mary of de aan haar gelieerde ondernemingen. Andere producten en bedrijfsnamen die op een Site van Rose Mary worden genoemd, kunnen beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van Rose Mary gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Rose Mary rusten. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Rose Mary rusten, met inbegrip van de afbeeldingen die op deze Site van Rose Mary worden aangetroffen, de inhoud van tekstgedeelten dan wel de lay-out/vormgeving van een pagina of een bepaalde vorm op een pagina, alsook is het u verboden deze te framen of met behulp van framingtechnieken te omlijsten. Behoudens het hierboven gestelde, wordt hierbij generlei recht of licentie in of krachtens het intellectuele eigendom van Rose Mary of van anderen overgedragen, hetzij bij implicatie of het estoppelbeginsel dan wel uit anderen hoofde.

U mag geen informatie van een Site van Rose Mary via een robot of op enigerlei geautomatiseerde wijze ophalen.

Rose Mary behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt ermee in dat u de Site van Rose Mary geregeld zult bestuderen teneinde op de hoogte te blijven van voornoemde wijzigingen. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden indien u een Site van Rose Mary blijft gebruiken nadat de voornoemde wijzigingen zijn aangebracht.

De Site van Rose Mary mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd of in welke vorm dan ook worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rose Mary.

Bescherming van persoonsgegevens

De Regulator hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Regulator geeft u daarbij volgende garanties: uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiŽren. De Regulator treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.